Vi tek oppdrag innanfor dei fleste rettsområde, men har valt å konsentrere oss om forretningsjus, bistand til offentlege etatar, barnevern, familierett og strafferett. Vi er samarbeidsadvokat for Huseiernes Landsforbund.


Privat

For privatpersonar påtek vi oss mange oppdrag innanfor dei fleste saksområda og har særlig mange oppdrag i tilknytning til:

 • separasjon og skilsmisse
 • arv
 • barnevern
 • psykisk helsevern
 • husleige
 • arbeidsforhold
 • kjøp og sal av bustader
 • mekling
 • straffesaker som forsvarar eller bistandsadvokat

Bedrift

For næringsdrivande har vi særleg mange oppdrag i tilknytning til:

 • inngåing og tolking av avtalar
 • finansiering
 • betalingsvanskar
 • overdraging av verksemd
 • forhandlingar
 • husleige
 • grunnerverv og utbygging

Forvaltning

For kommunar tek vi på oss oppdrag i tilknyting til:

 • barnevern
 • plan- og bygningsrett
 • grunnerverv, ekspropriasjon og skjønn
 • generell forvaltningsrett
 • arbeidstvistar
 • m.m